Home News Media Picture Gallery Calendar About Us

Sheet Music for Jin She Kuang Wu

Score Page 1
Score Page 2
Score Page 3
Score Page 4
Score Page 5
Score Page 6
Score Page 7
Score Page 8
Score Page 9
Score Page 10
Score Page 11
Score Page 12

Wind Instruments
Bang Di part
Gao Yin Sheng part
Gao Yin Suo Na part
Qu Di part
Zhong Yin Sheng part
Zhong Suona part

String Instruments
Ban Hu part
Da GeHu part
Di Yin GeHu part
Er Hu part
Zhong Hu part

Plucked Instruments
Da Ruan part
Gu Zheng part
Liu Qin part
Pi Pa part
Yang Qin part
Zhong Ruan part

Percussion
Xiao Gu part